28. marts 2017

Af HenrikMini

Generalforsamling 30/03: Opdateret dagsorden

1.    Valg af dirigent & referent: Claus Møller (far til Hector og Oscar) vil gerne påtage sig hvervet som dirigent, og Mads Rued tilbyder at tage referat.

2.    Formandens beretning for det forløbne år.

3.    Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.    Forelæggelse af budget til godkendelse

5.    Behandling af indkomne forslag

a.    FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV således at de fremover vil stille fælles hold under navnet FC Rudersdal. Se de konkrete forslag vedhæftet.

b.    Forslag fra Michael S Jensen vedrørende at Generalforsamlingen skal fastlægge kontingentet i stedet for at bestyrelsen fastsætter kontingentet og forslag om at GF godkender budgettet..(se herunder).

c.    Forslag fra Steen Christensen ” at der nedsættes en gruppe af trænere, forældre, og deltagere fra bestyrelsen med henblik på en åben dialog omkring hvorvidt samarbejdet med BSV er en god ide i årgangene frem til og med 9 klasse.  Formålet er at få en neutral og objektiv dialog omkring hvad det tjener medlemmerne i FC Holte bedst muligt, og sikrer flest mulige aktive drenge. ” Derudover har Steen en række spørgsmål til bestyrelsen der vil blive gennemgået og diskuteret under eventuelt.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

a.    På valg i bestyrelsen er Mads Rued, Thomas Sevelsted, og Johan Krus (formand). De genopstiller alle gerne. Uffe Kemnitz opstiller også til bestyrelsen.

b.    Petrine Runov (Kasserer) og Rasmus Friis er ikke på valg og fortsætter gerne.

c.    Lars Mensal takker af efter lang tro tjeneste, og genopstiller ikke til bestyrelsen. (1 ledig plads)

7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.    Valg af  registreret revisor. Michael Drage ønsker ikke at genopstille som revisor.

9.    Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen i FC Holte 30. marts 2017, stillet af Michael S Jensen:

§ 7 Kontingent, afsnit 1:

Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvis fra at betale kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance ud over en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer. 

Foreslås ændret til:

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvis fra at betale kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance ud over en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer. 

Motivation for forslaget:
I langt de fleste foreninger er fastsættelse af kontingent et særskilt punkt på dagsordenen. Som medlem har man ret til at være medbestemmende på dette punkt.

Konsekvensrettelse af vedtægter:
Ved godkendelse vil der være en konsekvensrettelse i vedtægternes $9 hvor ”Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer” indsættes i dagsordenen.

Forslag til generalforsamlingen i FC Holte 30. marts 2017, stillet af Michael S Jensen:

  • 9 Ordinær generalforsamling

Jeg foreslår, at der i Dagsordenen efter punkt 3 indføres et nyt punkt 4, ”Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse”

Motivation for forslaget: I betragtning af, at FC Holte efterhånden har en omsætning af en pæn størrelse, synes jeg at foreningen er nået så langt i sit liv, at man bør fortælle medlemmerne om sine økonomiske hensigter for det kommende år samt lade medlemmerne være medbestemmende på dette område.

Konsekvensrettelse af vedtægter: Ved godkendelse vil der være en konsekvensrettelse i vedtægternes $9 hvor punktet skal indsættes i dagsordenen og efterfølgende punkter dermed skubbes.

 

[spacer height=”30px”]

Vedhæftet forslag angående FC Rudersdal

FC Holte og BSV2016 har igennem længere tid drøftet mulighederne i et

klubsamarbejde for en række af klubbernes hold.

 

Vi kan glæde jer med, at bestyrelserne i begge klubber har vedtaget at klubberne indgår

Klubsamarbejde omfattende senior og senior+ her fra forårssæsonen. Det påtænkes udvidet til at

omfatte nogle årgange af ungdomsspillere efter sommerferien.

 

Vi har døbt klubsamarbejdet FC Rudersdal og vil dermed markere og understrege vores

tilknytning til lokalområdet og Kommunen.

 

Det er vort mål at udvikle anlægget i Vedbæk til et sportsligt, kulturelt og socialt

kraftcenter for klubsamarbejdet.

 

Begge klubber lægger stor vægt på, at klubsamarbejdet kan være med til at

samle og udvikle fodbold i Rudersdal Kommune i samarbejde med kommunens øvrige

klubber.

 

Via dette samarbejde vil vi gerne samarbejde med kommunen omkring banefordeling,

udnyttelse og udvikling af faciliteter osv. – og vi vil i den forbindelse etablere kontakt

til vores naboklubber med henblik på at koordinere ønsker og behov.

Andre Nyheder