12. april 2017

Af HenrikMini

Referat af FC Holtes Generalforsamling d. 30/3 – 2017

Referat af FC Holtes ordinære generalforsamling

den 30. Marts 2017 klokken 19:00.

 

Generalforsamlingen fandt sted på:

Restaurant Rudegård

Kongevejen 464

2840 Holte

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent & referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af registreret revisor. Michael Drage ønsker ikke at genopstille som revisor.
  9. Eventuelt.

 

Ad. 1.

Dirigent Claus Møller noterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. Generalforsamlingen var indkaldt den 2. Marts 2017.

Som referent valgtes Mads Rued.

 

Ad. 2.

Formand Johan Krus aflagde beretning for det forløbne år.

 

BSV gik konkurs i foråret og det har åbnet for et samarbejde mellem de to klubber efter BSV 2016 herefter blev stiftet. Samarbejdet har mødt delte reaktioner.

 

FC Holte ansatte Richard Lilja som sportschef for at tilføre klubben ny energi og for at have en fast ankermand på klubbens sportslige udvikling efter Henrik Oksholm har rettet fokus med andre projekter.

 

Kunstgræsbanerne fungere godt, der er kommer udvidet træningstider, stadig udfordringer med de hold der ønsker indendørs halvtid.

 

Planerne for Holte Ungcenter på Rudegård stadion møder modstand fra de forskellige foreninger og det har mødt blandede reaktioner mest fordi der ikke er tid/plads på træningsbaneren.

 

En kort gennemgang af årgangens højdepunkter de forløbne år slutter af med planerne og idéen om FC Rudersdal. Dette emne behandles dog først ved næste punkt.

 

Ad. 3

Formand Johan Krus forelægger årsregnskab.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Ad. 4:
Punkt 4 udgår. Det blev dog berørt under punkt 5.

 

Ad. 5:

a: Mads Rued præsenterer i samarbejde med Johan Krus, visionerne for FC Rudersdal.

Forslaget blev ikke godkendt. En konkret plan for økonomistyringen samt skæringsalderen mellem FCH/FCR var savnet.
b: Forslaget er vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.

Forslag fra Michael S Jensen vedrørende at Generalforsamlingen skal fastlægge kontingentet i stedet for at bestyrelsen fastsætter kontingentet og forslag om at GF godkender budgettet..(se herunder).

c: Forslaget er vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.

Forslag fra Steen Christensen ” at der nedsættes en gruppe af trænere, forældre, og deltagere fra bestyrelsen med henblik på en åben dialog omkring hvorvidt samarbejdet med BSV er en god ide i årgangene frem til og med 9 klasse.  Formålet er at få en neutral og objektiv dialog omkring hvad det tjener medlemmerne i FC Holte bedst muligt, og sikrer flest mulige aktive drenge. ” Derudover har Steen en række spørgsmål til bestyrelsen der vil blive gennemgået og diskuteret under eventuelt.

Ad. 6

a

På valg i bestyrelsen var Mads Rued, Thomas Sevelsted, og Johan Krus (formand).

Alle genopstillede og blev genvalgt.

 

Uffe Kemnitz og Peter Skovfoged opstillede til bestyrelsen og blev valg ind.

 

b.

Petrine Runov (Kasserer) og Rasmus Friis er ikke på valg og fortsætter.

 

c.

Lars ønskede ikke at genopstillede til bestyrelsen og takkede af efter lang tro tjeneste.

 

Ad. 7.

Suppleant

Malene Arnt Dickie blev valgt som suppleant.

 

Ingen andre kandidater valgte at stille op som suppleant.

 

Ad. 8.

Ingen revisor stillede op.

Besluttet at bestyrelsen lægger ”stillingen” ud via. forskellige medier.

 

Ad. 9.

 

Der blev spurgt ind til Holte Ungcenter og den mulige påvirkning på klubben. Der arbejdes på projektet som i høj grad tilgodeser foreningerne på Rudegaard.

 

Der lægges op til en ekstraordinær generalforsamling hvor alle detaljer kommer på plads vedrørende FC Rudersdal og Senior Samarbejdet. Særskilt info følger herom.

 

Generalforsamlingen blev hævet og dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Andre Nyheder