21. juni 2017

Af HenrikMini

Referat af FC Holtes ekstraordinære generalforsamling 12 juni 2017 klokken 19:00

Generalforsamlingen fandt sted på:

Restaurant Rudegaard

Kongevejen 464

2840 Holte

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag

FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV således at de fremover vil stille fælles hold under navnet FC Rudersdal.

  1. Eventuelt

 

Ad. 1.   Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Thomas Sevelsted.

Flere af de fremmødte oplyste at være blevet opmærksomme på generalforsamlingen meget sent, og at indkaldelse alene via klubben hjemmeside var uhensigtsmæssigt, selvom det var i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Bestyrelsen bemærkede, at indkaldelsen ca. to uger inden generalforsamlingen tillige var sendt pr. e-mail til klubbens medlemmer på de e-mailadresser, klubben var i besiddelse af, men noterede sig kritikken og oplyste, at ændret krav til indkaldelsesmåden ville kræve en vedtægtsændring, som ville blive overvejet i forbindelse med næstkommende, ordinære generalforsamling.

Enkelte medlemmer var af den opfattelse, at en række formalia ikke var overholdt i forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede desuagtet, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

 

Ad. 2.   Behandling af indkomne forslag

Uffe Kemnitz præsenterede visionen og planen med FC Rudersdal.

Der blev stillet spørgsmål til FC Holtes rolle og interesse i FC Rudersdal, og hvorfor der ikke bare blev stiftet en ny klub. Flere stillede sig kritiske overfor forslagets gyldighed og gjorde gældende, at der stadigvæk var mangler i forslaget og de oplysninger, der var blevet forelagt generalforsamlingen, herunder savnede enkelte den konkrete aftale på skrift. Bestyrelsen oplyste, at den skriftlige aftale gøres færdig blandt begge bestyrelser i samarbejde, såfremt det fremsatte forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

Forslaget blev sendt til afstemning, hvorefter der 25 stemmer for 0 stemmer imod.

Tre undlod at stemme. Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at forslaget, hvorefter FC Holtes seniorhold indgår et klubsamarbejde med BSV, således at de fremover vil        stille fælles hold under navnet FC Rudersdal, var vedtaget af generalforsamlingen.

  

Ad. 3.   Eventuelt

Under punktet eventuelt var der fortsat kritik af bestyrelsens håndtering af såvel forslaget, processen med FC Rudersdal og indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder det materiale, medlemmerne have fået præsenteret.

Dirigenten takkede af og den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes.

 

Således passeret.

 

Andre Nyheder