19. februar 2018

Af HenrikMini

Indkaldelse til Generalforsamling d. 20. Marts 2018 kl. 19:30

Generalforsamling i FC Holte 2018

Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19:30 på Rudegaard Stadion i den gamle restaurant.

Dagorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand

Johan Krus fratræder i forbindelse med generalforsamlingen

 1. Valg af kasserer

Petrine Runov genopstiler

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Peter Skovfoged genopstiller

Uffe Kemnitz genopstiller

Mads Rued genopstiller

Rasmus Friis og Thomas Sevelsted er ikke på valg, men har meddelt, at de fratræder i forbindelse med generalforsamlingen

Bestyrelsen stiller forslag om valg af Mark Fromholdt

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

 

—oo0oo—

 

Ad dagsordenens punkt 5 (Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer):

Bestyrelsen stiller forslag om, at kontingent for 2019 fastsættes til:

 • 1.800 for årgang 2010 og yngre årgange
 • 2.000 for årgang 2009 og ældre årgange

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen for 2019 bemyndiges til at forhøje kontingentet med op til 10 %, såfremt den skønner det nødvendigt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget for 2019. 

Ad dagsordenens punkt 6 (Behandling af indkomne forslag):

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 2 ændres fra:

”§ 2 Formål

FCHs formål er at skabe rammerne for at børn kan udvikle deres fodbold kompetencer i et sjovt og lærerigt børnevenligt fodboldmiljø.”

til:

”§ 2 Formål

FCHs formål er at skabe rammerne for, at børn kan udvikle deres fodbold- og futsalkompetencer i et sjovt og lærerigt, børnevenligt fodbold- og futsalmiljø.”

 

Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 9. Forslag fremsat under dagsordenens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes § 8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmerret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

 

FC Holtes vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside: www.fcholte.dk.

 

 1. februar 2018

 

Bestyrelsen

Andre Nyheder