15. april 2018

Af HenrikMini

Referat af FC Holtes ordinære generalforsamling den 20. Marts 2018

Referat af FC Holtes ordinære generalforsamling den 20. Marts 2018 klokken 19:30 i Restauranten på Rudegaard.

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning for det forløbne år

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

5.Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer

6.Behandling af indkomne forslag

7.Valg af formand

8.Valg af kasserer

9.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10.Valg af suppleant til bestyrelsen

11.Valg af revisor

12.Eventuelt

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Thomas Sevelsted. Dirigent konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

 

Ad. 2. Formandens beretning for det forløbne år

Formand Johan Krus aflagde beretning om klubbens aktiviteter i det forgangene år:

Der har været stor aktivitet på alle årgange og der er et tilbud om at spille fodbold på alle årgangefra 2012 til senior, og administrationschef m.v. Tine Raabjerg og Sportschef Richard Lilja har fra hver deres vinkel supporteret årgangene på bedste vis. En stor tak til dem og til alle de frivillige trænere holdledere bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige forældre der støtter op om årgangenes aktiviteter. Også en stor tak til vores nye revisor Jeppe Søndberg fordi han vil revidere vores regnskaber.

Klubben har afholdt futsal camps og futsal træning og vi har også set positive resultater af indsatsen i form af gode resultater i DBU stævner herunder deltagelse i ”final four”.

Desværre har den tilbudte halkapacitet ikke tilladt at vi kunne fokusere på futsal i samme omfang som tidligere år. Men Futsal camps i efterårsferie og påskeferie er en fast tilbagevendende aktivitet og en del af FC Holtes DNA.

De 2 kunstbaner på Rudegaard er i primetime og weekend fyldt helt op med glade fodboldspillere hovedsagelig fra Holte området.

FC Holte samarbejder med andre klubber. Vi har nu et seniorsamarbejde med BSV 2016 og derudover holdsamarbejde på flere årgange. Der har også været et tilbud om skills-træning til spillere fra udvalgte årgange.

Derudover har vi et samarbejde med FC Nordsjælland der omfatter Superligabilletter stævner, specifiktræning, inspirationstræning og en rigtig god træneruddannelse hvor vi har flere forældretrænere med. FC Holte har også indledt et samarbejde med Hørsholm, Lyngby Boldklub og FCK omkring et DBU topcenter i Hørsholm. Disse samarbejder skal til stadighed evalueres og vedligeholdes.

Kommunen som koordinerer samarbejdet mellem klubberne har iværksat mange initiativer som vi skal forholde os til. Der er nye principper for banefordeling af (kunst)græsbaner. Vi har endnu engang forgæves ønsket tildeling af haltid på Rudegaard, hvor Kommunen har bedt os om at tage Futsal med i vores Vedtægter for at kunne komme i betragtning til haller på Rudegaard. Derudover er der planer om nye delte klublokaler mellem FC Holte og diverse foreninger på Rudegaard. FC Holtes holdning er at vi har brug for egne lokaler, men det er ikke med i de nuværende planer.

Der var et stort ønske fra vores seniorer om at indgå et samarbejde med BSV 2016. Bestyrelsen og klubben måtte bruge mange ressourcer på at få seniorsamarbejdet op og stå, og det skyldes nok til dels misforståelser blandt enkelte årgange, men også meget stærke følelser omkring FC Holte. Dette fjernede nok desværre fokus fra andre områder. FC Rudersdal er en seniorafdeling der er drevet i fællesskab mellem FC Holte og BSV af 2016. Projektet startede og kom godt fra start i 2017. Efter en turbulent Generalforsamling i marts 2017 hvor seniorerne og hele projektet blev sat på hold, blev samarbejdet med BSV under navnet FC Rudersdal enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær GF i juni måned. Seniorsamarbejdet har bidraget positivt til FC Holtes regnskab. Det har også været muligt at målrette klubbens arbejde mod de yngre årgange så alt i alt har FC Rudersdal projektet udviklet sig som planlagt.

I starten af i år blev afholdt et trænerseminar som har givet en retning for fremtiden forestået afformand for Sportsudvalget Mark Fromholdt. Følgende emner blev berørt:

FC Holtes værdier
Forventninger til trænere i FC Holte
Træningsinspiration
Niveauinddeling
Spillestil
Træning af de enkelte årgange
Fastholdelse af spillere
Samarbejde med andre klubber
Hvad kan FC Holte gøre for at hjælpe trænere

Den forventede udvikling i 2018:

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at forbedre tilbuddet til børn og unge, der spiller fodbold i FC Holte. Det skal ske ved kvalitet og kompetencer hos trænere og ledere herunder de frivillige (forældre), som er helt centrale i denne udvikling.

Ung i Rudersdal overtager FC Holtes lokaler og FC Holtes fremtidige tilholdssted er ikke helt afklaret, men der er planer om at bygge et nyt fælleslokale ned mod søen. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet for, at etablere et bedre klubliv på Rudegaard Idrætsanlæg under de givne forhold.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med alle i klubben siden jeg startede som holdleder for min søns hold i 2010. Det har været en kæmpe inspiration for mig at komme ind i fodboldens verden. Min søn besluttede sig dog for at spille fodbold andetsteds i midten af 2017, og jeg besluttede mig derfor, efter grundige overvejelser, for at trække mig som formand i klubben. Det er med en vis vemod jeg forlader den største klub for børn og unge i Holteområdet og en klub fuld af engagerede børn, forældre og trænere. Men jeg er sikker på at det team der nu er i klubben er i stand til at tage klubben endnu et skridt videre på det sportslige og sociale område.

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Formand Johan Krus forelagde årsregnskab for 2017.

FC Holte har ca. 350 aktive medlemmer, hvor den mindste årgang er 2012 og den ældste årgang er vores seniorer der udgør ca. 41 medlemmer.

Vi har haft et tilfredsstillende år, hvor resultatet er bedre end budgetteret.

Omsætningen blev lavere end budgetteret, men dog på niveau med 2016.

Årsregnskabet viste følgende:

Årets omsætning: 682.000 Kr.

Årets resultat: 155.000 Kr.

Egenkapital: 278.829

Det positive resultat kan primært henføres til besparelser på lønninger og et flot overskud på sommerens fodboldskole, som også sportsligt forløb rigtigt godt. Det har været svært at finde alle de trænere, vi budgetterede med.

Generelt har vi holdt tilbage omkostningerne, da vi gerne ville vise et fornuftigt resultat i 2017, men alle trænerne har dog fået nyt tøj da vi i slutningen af 2017, så dette var muligt inden for de økonomiske rammer.

Regnskabet blev vedtaget af generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer.

 Ad. 4: Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Budgettet for 2018 blev fremlagt af Johan Krus. Budgettet viste følgende:

Primære indtægter

691.750

Primære omkostninger

-968.500

Indtægter (Tilskud)

200.000

Andre udgifter

-57.000

Øvr.aktiviteter(indtægt)

135.000

Resultat før renter

1.250

 

Finansielle indtægter

0

Finansielle udgifter

0

 

Årets resultat

1.250

Budgettet blev vedtaget af generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer.

Ad. 5: Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer

Bestyrelsen stillede forslag om, at kontingent for 2019 fastsættes til:

1.800 for årgang 2010 og yngre årgange

2.000 for årgang 2009 og ældre årgange

Bestyrelsen stillede endvidere forslag om, at bestyrelsen for 2019 bemyndiges til at forhøje kontingentet med op til 10 %, såfremt den skønner det nødvendigt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget for 2019. 

Begge forslag blev vedtaget af generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer.

Ad. 6 Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen stillede forslag om, at vedtægternes § 2 ændredes fra:

”§ 2 Formål

FCHs formål er at skabe rammerne for at børn kan udvikle deres fodbold kompetencer i et sjovt og lærerigt børnevenligt fodboldmiljø.”

til:

”§ 2 Formål

FCHs formål er at skabe rammerne for, at børn kan udvikle deres fodbold- og futsalkompetencer i et sjovt og lærerigt, børnevenligt fodbold- og futsalmiljø.”

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer.

Ad. 7 Valg af formand

Formand Johan Krus ønskede at fratræde i forbindelse med generalforsamlingen. Ingen ønskede at opstille, og der blev blev derfor ikke valgt en ny formand.

Ad. 8. Valg af kasserer

Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer Petrine Runov som kasserer for en ny toårig periode.

Ad. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen nyvalgte med alle repræsenterede stemmer Mark Fromholt og Jens Toke som medlemmer af bestyrelsen for en toårig periode.

Bestyrelsen består herefter af Petrine Runov (kasserer), Mark Fromholt, Jens Toke, Mads Rued, Peter Skovfoged og Uffe Kemnitz.

Ad. 10. Valg af suppleant til bestyrelsen

Ingen kandidater valgte at stille op som suppleant.

 

Ad. 11. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Jeppe Søndberg til valg som revisor.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Jeppe Søndberg som revisor.

 

Ad. 12. Eventuelt

Der blev sagt tak til Johan Krus for hans arbejde som formand de forgangene år samt tak til Thomas Sevelsted for hans bidrag i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen blev hævet, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Således passeret.

Andre Nyheder