19. februar 2019

Af HenrikMini

Generalforsamling i FC Holte 21. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære FC Holte medlemmer,

Bestyrelsen i FC Holte indkalder i henhold til vedtægternes § 9 til ordinær generalforsamling TORSDAG d. 21. marts 2019 kl 20:00. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i Holte hal 2.

Agenda for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

Ad dagsordens punkt 6

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 9 ændres fra

Generalforsamlingen er FCHs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er åben for alle og annonceres via FCH hjemmeside www.fcholte.dk.

 

Stemmeret har alle jf. §8.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved annoncering på FCHs hjemmeside www.fcholte.dk med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller på e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Er der rettidigt indkommet forslag, lægges disse på FCHs hjemmeside en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen
 11. Valg afrevisor
 12. Eventuelt”

 

til:

Generalforsamlingen er FCHs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er åben for alle og annonceres via FCH hjemmeside www.fcholte.dk.

 

Stemmeret har alle jf. §8.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved annoncering på FCHs hjemmeside www.fcholte.dk med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller på e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Er der rettidigt indkommet forslag, lægges disse på FCHs hjemmeside en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Ad dagsordenens punkt 5

Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller (men kun for en ét-årig periode).

 

Ad dagsordenens punkt 7

Peter Skovfoged, Mads Rued og Uffe Kemnitz er på valg. Peter Skovfoged har meddelt, at han ikke genopstiller. Mads Rued har meddelt, at han genopstiller, men kun for en ét-årig periode. Uffe Kemnitz genopstiller.

 

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyresen indstiller Jeppe Søndberg til valg som revisor

 

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 7. marts 2019. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

 

13 februar 2019

 

Bestyrelsen

 

Andre Nyheder