7. april 2019

Af HenrikMini

Referat af FC Holtes ordinære generalforsamling d. 21 marts 2019

Afholdt d. 21. marts 2019 i mødelokale 2 i Holte hal 2.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Mark Fromholt som dirigent. Mark Fromholdt blev valgt uden bemærkninger.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling har været indkaldt korrekt, og derfor var beslutningsdygtig for så vidt angår emnerne på dagsordenen.

 1. Formandens beretning for det forløbne år

Formandsberetningen er mindre bagudrettet om 2018 pga. ny i jobbet siden 6 februar 2019 (ekstraordinær generalforsamling). Fokus nu og her er mere fremadrettet fokus på 2019.

Henrik Skovby – som nyvalgt formand (pr. ekstraordinære generalforsamling d. 6. februar 2019) – gennemgik positive og negative udvikling i klubben.

I 2018 har der været:

 • Fald i medlemmer fra 368 til 321
 • Fald i omsætningen – se mere under kassererens beretning
 • Mindre omsætning i vores camps
 • 3 årgange som har udfordringer – og som kræver ekstra opmærksomhed

På positiv siden kan nævnes, at bestyrelsen har vedtaget en ny strategi, som består af 4 punkter:

 • Pyramide struktur
 • Kontingent differentiering
 • Scorecards/surveys
 • Ny daglig ledelse (Tai og Tine)

Bestyrelsen har ligeledes aftalt en arbejdsplan med klubbens ledelse som indbefatter:

 • Mere kommunikation – herunder T&T tidende – månedligt nyhedsbrev
 • Ungdomstræner – kontrakt
 • Aktiv plan for de udsatte årgange – 3 årgang har udfordringer 2002/03, 2005 samt 2011
 • Overgang fra aug./sep. 2019 til portalen KAMPKLAR fremfor Holdsport

Formanden understregede, at vi har lavet en plan og skruet kontingentet op – derfor er bestyrelsen fremad fokuseret på:

 • At der skal leveres på vores strategi og arbejdsplan
 • At sikre stærkere træner kompetencer i klubben
 • At få fikset årgange der har udfordringer inkl. tilbud til de største børn/unge

Sportschefen Tai gennemgik besvarelsen af survey – hvor især kvaliteten af træningen blev fremhævet som et ønske i surveyen. Hertil blev klubbens idégrundlag til forbedring af træning fremhævet (slide 4) – hvordan øger vi tilfredsheden ift. kvalitet og udvikling af den enkelte.

Tai gennemgik herefter en perspektivering af hver årgang, samt hvilke træningsrammer klubben tilbyder hver årgang. Herunder éndags camps.

Tai redegjorde samtidig for tankerne bag trænerrekruttering. I den sammenhæng blev der efterspurgt en strategi for at sikre 1+6 trænere som minimum for årgangen for herved at sikre fokus og kvalitet.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Petrine (kasserer) gennemgik 2018 årsregnskab med uddybende kommentarer fra Jeppe (revisor).

Ingen kritiske bemærkninger til fremlæggelsen af det reviderede regnskab.

 1. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Petrine (kasserer) gennemgik ligeledes budgettet samt fordeling af klubbens differentierede kontingent.

Økonomien blev godkendt uden kommentarer.

 1. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer

Blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling d. 6. februar 2019. Ingen tilføjelser til punktet.

 1. Behandling af indkomne forslag
 • 9 tilpasses i henhold til det af bestyrelsen foreslåede og i tråd med beslutning truffet på ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2019. Forholdet blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling – men for god orden skyld blev forholdet gentaget til kommentering.
 1. Valg af formand

Bestyrelsen indstillede Henrik Skovby som formand. Allerede valgt på den ekstraordinære generalforsamling – men for en god orden skyld, jf. vedtægterne – vil bestyrelsen gerne høre om generalforsamling har indvendinger til valg af formand. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer.

 1. Valg af kasserer

Bestyrelsen indstillede Petrine Runov som kasserer. Petrine Runov blev valgt som kasserer uden bemærkninger.

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Mads Rued genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Uffe Kemnitz genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Peter Skovfoged genopstillede ikke.

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Malene Arnt-Dickie blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Jeppe Søndberg som revisor. Jeppe Søndberg blev valgt som revisor uden bemærkninger.

 1. Eventuelt

Intet at anføre.

Dirigenten rundede den ordinære generalforsamling af og takker for god ro og orden.

Andre Nyheder