17. marts 2020

Af HenrikMini

Årets Generalforsamling 2020

Aftenens generalforsamling kan følges hér:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTc1NjAwMjYtNmZjZS00YzBjLThlOGEtZjI3ZGM4ZTA3ZDRj@thread.v2/0?context=%7

Nedenfor ses indkaldelsen til årets generalforsamling. Den blev sendt ud for en måneds tid siden – inden Corona gjorde sit indtog. Der arbejdes lige nu på at afholde årets generalforsamling på en alternativ måde, da Rudegaard Stadion er lukket. Bestyrelsen vil inden længe ha’ en plan klar og kontakte de, der på holdsport har tilmeldt sig ift. afholdelsen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære FC Holte medlemmer,

Bestyrelsen i FC Holte indkalder i henhold til vedtægternes § 9 til ordinær generalforsamling mandag d. 23. marts 2020 kl. 20:00. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i Holte hal 2.

Agenda for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Ad dagsordens punkt 4

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 12 ændres fra

Bestyrelsen er FCHs daglige ledelse og repræsenterer FCH i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter FCH i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til fem øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen kan være medlemmer eller forældre til medlemmer. Forældre, der har ladet sig registrere hos kasseren inden generalforsamlingens afholdelse er ligeledes valgbare. Bestyrelsen vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling. Formand afgår ulige år og kasserer afgår lige år. Genvalg kan finde sted.”

til:

Bestyrelsen er FCHs daglige ledelse og repræsenterer FCH i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter FCH i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til ni øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen kan være medlemmer eller forældre til medlemmer. Forældre, der har ladet sig registrere hos kasseren inden generalforsamlingens afholdelse er ligeledes valgbare. Bestyrelsen vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling. Formand afgår ulige år og kasserer afgår lige år. Genvalg kan finde sted.”

 

Ad dagsordenens punkt 5

Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller (men kun for en ét-årig periode).

 

Ad dagsordenens punkt 6

Petrine Runov er på valg som kasserer. Petrine Runov genopstiller

 

Ad dagsordenens punkt 7

Mark Fromholt, Mads Rued, Jens Toke og Uffe Kemnitz er på valg. Mads Rued og Uffe Kemnitz har meddelt, at de ikke genopstiller. Mark Fromholt og Jens Toke genopstiller, men kun for en ét-årig periode (gældende for begge).

Bestyrelsen indstiller Lotte Hansen, Anette Skovgaard og Lars Øgaard-Nielsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

 

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen indstiller Jeppe Søndberg til valg som revisor

 

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller på e-mail til bestyrelsen (medlem@fcholte.dk) senest d. 9. marts 2019. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

 1. februar 2020

 

Bestyrelsen

Andre Nyheder