Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2022 kl 19:30. Generalforsamlingen afholdes i foreningshuset på Rudegaard. Man kan også deltage på teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ1MmEwZGEtMzdhNi00NzcwLWEwODktNTJhYjdkYjBlZDg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9790b7-5966-4a89-a7a3-f7fe81fdc760%22%2c%22Oid%22%3a%2215d407eb-195d-4e0c-b2bf-afc76c5d883b%22%7d (ligger også i kampklar)

Deadline for forslag der ønskes behandlet er den 14. marts 2022. Forslagene sendes på mail til mark.fromholt@live.dk.

Agenda for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor

Eventuelt

Ad dagsordens punkt 4

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 12 ændres fra

Bestyrelsen er FCHs daglige ledelse og repræsenterer FCH i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter FCH i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til ni øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen kan være medlemmer eller forældre til medlemmer. Forældre, der har ladet sig registrere hos kassereren inden generalforsamlingens afholdelse er ligeledes valgbare. Bestyrelsen vælges for 2 år af den ordinæe generalforsamling. Formand afgår ulige år og kasserer afgår lige år. Genvalg kan finde sted.”

til:

” Bestyrelsen er FCHs daglige ledelse og repræsenterer FCH i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter FCH i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til ni øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen kan være medlemmer eller forældre til medlemmer. Forældre, der har ladet sig registrere hos kasseren inden generalforsamlingens afholdelse er ligeledes valgbare. Bestyrelsen vælges for 1 år af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.”

Ad dagsordenens punkt 5

Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller.

Ad dagsordenens punkt 6

Petrine Runov er på valg som kasserer. Petrine Runov genopstiller

 Ad dagsordenens punkt 7

Mark Fromholt, Jens Toke, Lotte Hansen, Anette Skovgaard og Uffe Lars Øgaard-Nielsen er på valg og alle genopstiller.  

Bestyrelsen indstiller Simone MacAulay og Cornelius Jardof som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen indstiller Jeppe Søndberg til valg som revisor

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 14. marts 2022. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

17. februar 2022

Bestyrelsen