Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i FC Holte indkalder i henhold til vedtægternes § 9 til ordinær generalforsamling virtuelt onsdag d. 7. april 2021, kl. 20.00.

Deadline for forslag der ønskes behandlet er den 24. marts 2021. Forslagene sendes på mail til mark.fromholt@live.dk.

Adgang til generalforsamlingen
Vi benytter teams til afholdelse af generalforsamlingen.
Bare klik på dette link: Deltag i FC Holtes ordinære Generalforsamling

Vi anbefaler, at du klikker dig ind 5 min inden mødet, så du er klar til kl. 20.00. Vi sørger for at der er adgang forud for kl. 20.00.

Agenda

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 5
Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller (men kun for en ét-årig periode).

Ad dagsordenens punkt 6
Petrine Runov er på valg som kasserer. Petrine Runov genopstiller (men kun for en ét-årig periode).

 Ad dagsordenens punkt 7
Mark Fromholt og Jens Toke er på valg. Mark Fromholt og Jens Toke genopstiller, men kun for en ét-årig periode.

Bestyrelsen ønsker at inddrage de ældste ungdomsårgange i klubben for at sikre at fodboldtilbuddet fra klubben modsvarer medlemmernes ønsker. Bestyrelsen håber derfor at kunne være i stand til at præsentere en repræsentant fra de ældste årgange til indtrædelse i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 9
Bestyrelsen indstiller Jeppe Søndberg til valg som revisor

Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret.