Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære FC Holte medlemmer,

Bestyrelsen i FC Holte indkalder i henhold til vedtægternes § 9 til ordinær generalforsamling den 18. marts 2024 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Foreningshuset på Rudegård.

Agenda for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 5

Henrik Skovby er på valg som formand. Henrik Skovby genopstiller.

Ad dagsordenens punkt 6

Petrine Runov er på valg som kasserer. Petrine Runov genopstiller.

 Ad dagsordenens punkt 7

Lars Peter Munch, Anette Skovgaard, Danny Wisborg og Mattias Krogh Møller er på valg og alle genopstiller. Lars Øgaard-Nielsen og Lotte Hansen, er ligeledes på valg, men genopstiller ikke.  

Bestyrelsen indstiller Anders Kjær Hedegaard til Bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at styrke bestyrelsens arbejde yderligere gennem flere bestyrelsesmedlemmer, så hermed en opfordring til fysisk fremmøde til Generalforsamlingen for at blive valgt til Bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen indstiller Henrik Jürgensen til valg som revisor

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skrifteligt eller på e-mail til bestyrelsen senest den 4. marts 2024. Fuldstændige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, gøres tilgængelige på FC Holtes hjemmeside: www.fcholte.dk senest en uge inden generalforsamlingen, jf. Vedtægternes §9. Forslag fremsat under dagsordens punkt 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.

Ifølge vedtægternes §8 har alle aktive medlemmer (for medlemmer under 18 år har forældrene stemmeretten), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance, stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

14. februar 2024

Bestyrelsen